Polityka prywatności

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Administrator danych osobowych – SDM Group Sergiy Prykhodko, ul. Bieżuńska, nr 1, lok. 6, 03-578 Warszawa NIP 5361920196, RREGON 362312526, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:              , zarządzające stroną internetową dostępną pod adresem http://sdmgroup.pl chroni prywatność swoich Użytkowników stosując odpowiednie zaplecze merytoryczne oraz techniczne wymagane przepisami prawa obowiązującymi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
Użytkownikiem Strony sdmgroup.pl jest każdy, korzystający z usług świadczonych drogą elektroniczną przez w/w Stronę.
Zbiory danych osobowych Użytkowników Strony sdmgroup.pl podlegają ochronie fizycznej oraz prawnej dzięki zastosowaniu odpowiedniej infrastruktury technicznej, informatycznej oraz stosowaniu procedur wymaganych przez ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662) oraz Ustawę z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 ze zm.).
Administrator danych osobowych szanuje prawo Użytkowników do prywatności dbając o bezpieczeństwo wszelkich przekazywanych danych oraz informacji za pośrednictwem Strony internetowej sdmgroup.pl.
Niniejszy dokument określa sposób gromadzenia oraz przetwarzania wszelkich informacji w tym danych osobowych, uzyskanych od osób odwiedzających oraz korzystających ze Strony internetowej funkcjonującej pod adresem sdmgroup.pl.

2. DANE GROMADZONE PRZEZ ADMINISTRATORA DANYCH

Administrator danych gromadzi, przetwarza oraz wykorzystuje dane osobowe dobrowolnie przekazywane przez swoich Użytkowników, wyłącznie kiedy wyrażą oni uprzednią wyraźną zgodę na ich przetwarzanie.
Wszelkie informacje przekazywane przez Użytkowników przetwarzane są przede wszystkim w celu realizacji w sposób prawidłowy usług świadczonych przez Stronę sdmgroup.pl
Administrator danych gromadzi oraz przetwarza:
dane niezbędne do formularza kontaktowego:
imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej e-mail,
dane niezbędne do formularza zamówienia w zakresie zapotrzebowania na określonych pracowników:
nazwa firmy, numer telefonu, adres poczty elektronicznej e-mail,
dane niezbędne do zarejestrowania CV:
imię i nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia, numer telefonu, adres poczty elektronicznej e-mail, numer paszportu lub dowodu osobistego, imiona rodziców, dokument CV
Administrator danych przetwarza dane osobowe Użytkowników niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego w ramach usług świadczonych przez Stronę sdmgroup.pl oraz inne dane, podane przez Użytkownika, niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi (zgodnie z art. 18 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną).
Administrator danych gwarantuje wszystkim zarejestrowanym Użytkownikom realizację uprawnień jakie wynikają z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662) w tym m.in. prawo do wglądu do własnych danych osobowych, prawo żądania aktualizacji lub usunięcia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach wspomnianej ustawy. Powyższe Użytkownik dokonać może:
poprzez przesłanie odpowiedniej informacji drogą poczty elektronicznej na adres e-mail Administratora: sdm.group@onet.pl
Zbiór danych osobowych Strony internetowej sdmgroup.pl został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

3. SPOSÓB WYKORZYSTANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator danych może wykorzystywać informacje przekazane przez Użytkownika wyłącznie w sposób określony w niniejszym dokumencie. Każdorazowe wykorzystanie informacji w inny sposób niż określony w niniejszym dokumencie będzie wiązało się z poinformowaniem Użytkownika o sposobie i celu ich wykorzystania oraz będzie wymagało od Użytkownika każdorazowego wyrażenia zgody na ich wykorzystanie.
Dane osobowe Użytkownika wykorzystywane są przede wszystkim w celu właściwego prowadzenia i zapewnienia sprawnego funkcjonowania Strony sdmgroup.pl oraz świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności – w celu odpowiedzi na zapytani złożone przez formularz kontaktowy oraz formularz zamówienia, a także dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego teraz i w przyszłości na rzecz klientów Administratora poszukujących pracowników, w zależności od złożonych przez Użytkownika formularzy i udzielonych zgód. Zgody udzielane są oddzielnie do poszczególnych czynności.
Dane osobowe przekazane przez Użytkownika mogą być wykorzystywane w celu przesyłania mu informacji handlowych pochodzących bezpośrednio od Administratora danych oraz celem przesyłania Newslettera zawierającego informacje związane z Stroną i ofertami pracy. Na takie działanie Administratora danych, Użytkownik wyraża odrębną zgodę podczas wypełniania formularza subskrypcji newslettera.
Administrator danych przekazuje danych osobowych swoich Użytkowników, którzy wyrażą zgodę na wzięcie udziału w procesie rekrutacji, klientom Administratora poszukujących pracowników.
Administrator danych osobowych zastrzega sobie możliwość powierzenia przetwarzania danych osobowych Użytkownika innym firmom na podstawie pisemnych umów zawartych zgodnie z art. 31 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662) w celu wykonania przez te firmy usług na rzecz Strony sdmgroup.pl prowadzących do jego poprawnego działania, w szczególności usług związanych z hostingiem, utrzymaniem oraz zarządzaniem serwerami na których funkcjonuje Strona, administracją Strony, prowadzeniem prac konserwacyjnych Strony, a także dochodzeniem roszczeń oraz wyjaśnianiem okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną. Administrator przekazuje dane osobowe Użytkowników na żądanie uprawnionych do tego organów państwowych w szczególności po wskazaniu podstawy prawnej oraz uzasadnienia potrzeby posiadania wspomnianych danych.
Administrator danych wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania Strony sdmgroup.pl do potrzeb Użytkownika. Użytkownik może nie wyrażać zgody na to, aby wpisane przez niego dane zostały zapamiętane i aby mógł bez powtórnego wpisywania korzystać z nich przy następnych odwiedzinach Strony. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do danych określonych w niniejszym punkcie. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na personalizowanie Strony, może wyłączyć obsługę Cookies w opcjach przeglądarki internetowej.
Administrator danych wykorzystuje dane zgromadzone w logach systemowych wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w sieci Internet np. adres IP Użytkownika. Wszelkie dane zgromadzone w logach systemowych w tym dane eksploatacyjne, określające aktywność Użytkownika na Stronie sdmgroup.pl wykorzystywane są przez Stronę w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, szczególnie w celach technicznych oraz statystycznych

4. ZABEZPIECZENIA

Administrator danych dokłada najwyższych starań w celu jak najlepszego zabezpieczenia danych Użytkowników w tym danych osobowych w szczególności przed utratą, nieodpowiednim użyciem, dostępem przez podmioty nieuprawnione oraz ujawnieniem danych.
Wszelkie podejrzenia występowania zagrożenia dotyczącego ujawnienia danych lub dostępu podmiotów nieuprawnionych, należy niezwłocznie zgłaszać do Administratora danych osobowych kierując do niego odpowiednią wiadomość na adres: sdm.group@onet.pl

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Jeżeli Użytkownik nie akceptuje postanowień zawartych w niniejszym dokumencie powinien zaprzestać korzystania ze Strony.
Administrator danych zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym dokumencie. W przypadku dokonania zmian, o których mowa powyżej Użytkownik będzie każdorazowo informowany oraz będzie mógł je zaakceptować lub odmówić ich akceptacji.
Niniejszy dokument obowiązuje od dnia 7 lipca 2017 roku.